Chcem nové webové
stránky našej firmy
Chcem nové webové stránky našej firmy:


Chcete poznať cenu našich služieb a alebo sa len informovať o možnostiach spolupráce? Vyplňte prosím tento krátky formulář a my Vás budeme kontaktovat. Vyplňte prosím tento krátky formulár a my Vás budeme kontaktovať.
Chci zlepšiť
propagáciu našej firmy
Chcem zlepšiť propagáciu našej firmy:

Chcete poznať cenu našich služieb a alebo sa len informovať o možnostiach spolupráce? Vyplňte prosím tento krátky formulář a my Vás budeme kontaktovat. Vyplňte prosím tento krátky formulár a my Vás budeme kontaktovať.

REKLAMNÉ KAMPANE

ČO JE TO REKLAMNÝ KAMPAŇ?

Reklamná kampaň združuje reklamné a marketingové aktivity s jasným plánom a jediným cieľom - osloviť čo najväčší počet zákazníkov a maximalizovať zisk. Prvotným a takmer najdôležitejším prvkom je dobrý nápad a nosná myšlienka. Tá je schopná v spojení s primeraným množstvom finančných prostriedkov vytvoriť vysoko efektívnu marketingovú zbraň. Jej kvalitatívne vlastnosti už závisí na jedinom - na skúsenom a kreatívnym špecialistovi pre tvorbu vašej reklamnej kampane. A práve takí sme my!

CO OBSAHUJE REKLAMNÉ PLÁN?

 • 1. Jasne stanovuje ciele a poslanie reklamnej kampane (napr.: budovanie image, posilnenie značky, motivácia zamestnancov, zvýšenie dopytu...)
 • 2. Možnosti kampane prispôsobí skutočným investičným finančným prostriedkom (reklamný rozpočet býva daný percentom z predaja, ovplyvnený reklamnými ťahmi konkurencie, zohľadnený veľkostí stanovených cieľov alebo prispôsobené momentálnej finančnej situácii)
 • 3. Jasne stanovuje formu oznámenia a jeho plánovanej pôsobenia (reklamnú kampaň môže mať za cieľ informovať, pôsobiť na emócie alebo posilňovať image)
 • 4. Určí najvhodnejší mediálne prostriedky vzhľadom k charakteru kampane (napr.: tlač, rozhlas, televízia, bannery, kontextová reklama, billboardy, reklamné polepy, direct marketing ...)
 • 5. Presne definuje hodnotiace meradlo kampane (hodnotí naplnenie cieľov, kvalitatívny vplyv, celkový psychologický efekt...)

ČO JE TO REKLAMA?

Reklama je jasný masový zámer, ktorý rozličnými prostriedkami a metódami smeruje k jedinému cieľu - ovplyvniť správanie spotrebiteľa (vo svoj prospech). Môže informovať, presviedčať alebo len pripomínať.

SCHOPNOSTI REKLAMY:

 • Reklama vyzdvihuje kvality danej značky v očiach verejnosti.
 • Reklama informuje o novom výrobku s cieľom získania nových spotrebiteľov alebo oznámenie o inováciách a novinkách pre spotrebiteľa existujúce.
 • Reklama informuje o kvalitách existujúcich výrobkov s cieľom utvrdiť svoje spotrebiteľov a získať nové.
 • Reklama informuje o výrobkoch špecializovaných na určitú cieľovú skupinu.

CIELE REKLAMY:

 • posilnenie značky
 • posilnenie pozície na trhu
 • nárast dopytu
 • budovanie image
 • motivácia zamestnancov

ČO JE TO MEDIÁLNA PLÁNOVANIE?

Voľba najúčinnejšie mediálna stratégia, ktorá by čo najefektívnejšie oslovila vybranú cieľovú skupinu (starostlivo vybrala na základe charakteristických čŕt - tj potrieb, povahopisů a nákupného správania).

Mediálne plánovanie je tvorené jednotlivými špecifickými, plynulo nadväzujúcimi a starostlivo oddelenými kroky. V prvej fáze sú vytýčené ciele a stanovené mediálne nosiče reklamy ako aj postup výsledného hodnotenia vplyvu reklamy - teda akýsi reklamný plán. Zvýšenú pozornosť je tu nutné venovať zdanlivým maličkostiam ako je charakter regiónu, sezónnosť, zvolená cieľová skupina alebo vhodné načasovanie. Nasleduje fáza realizácie, už strieda fáza dokumentačné a hodnotiace - prostredníctvom marketingových ukazovateľov. Cely proces ďalej pokračuje ďalším súborom správne načasovaných reklamných aktivít.

ČO SÚ TO MEDIÁLNA UKAZOVATELE?

Mediálne ukazovatele - ako spätná väzba mediálnej kampane slúži na indikáciu jej efektívnosti. Hodnotí ju ako kvantitatívne - koľkokrát zasiahne daného spotrebiteľa, koľko komplexne zasiahne spotrebiteľov, v akom dosahu sa nachádza zasiahnutí spotrebitelia, aký podiel z určitého objemu zasiahnutí spotrebitelia predstavujú, tak tiež kvalitatívne - s akou účinnosťou na spotrebiteľa pôsobí či ako sa vo vzťahu k cieľovej skupine danej médium osvedčilo. Hodnotí sa ale aj celková komunikačná úroveň alebo náklady na oslovenie určitého počtu postihnutých spotrebiteľov.

PREČO JE DÔLEŽITÉ MAŤ REKLAMNÝ SLOGAN?

Zmyslom reklamného sloganu je dopomôcť spoločnosti (výrobku) k jednoduchému nenásilnému impulzu, vďaka ktorému si spotrebiteľ príslušný slogan vždy podvedome spojí s príslušnou spoločnosťou (výrobkom). Reklamný slogan je nosnou stenou úspešnej reklamnej kampane.

AkÝ BY MAL BYŤ DOBRÝ REKLAMNÝ SLOGAN?

 • atraktívne, originálne, pozitívne
 • nápaditý a priliehavý
 • stručný, krátky a jasný
 • ľahko zapamätateľný
 • emotívne a pútavý
 • ak je to vhodné - úsmevný až vtipný
 • presvedčivý a prínosný
 • majetnícky túžbu vyvolávajúce

KDE VŠADE JE UPLATNITEĽNÁ SLOGAN?

Nanajvýš vhodný je v audiovizuálnej podobe - je neoceniteľným prvkom televíznych a rozhlasových reklamných spotov. Svoj zmysel má však aj v tlačených médiách (noviny, časopisy, letáky ...). Výrazne potom zaujme ako vonkajšia reklama (billboardy, reklamné tabule...).

Kontaktný formulár

Máte nejaký dotaz, ktorý by ste nám radi položili? Ak áno, tak neváhajte využiť kontaktného formulára.

Formulár pre dotaz


Položky označené * sú povinné!

Aktuality

16.11.2012

STAVYMA spol. s r.o.

Spustili sme nové webové stránky
pre STAVYMA spol. s r.o.

www.stavyma-reality.cz

Virtuálné prehliadky Web na splátky

Tlačiť | Hore ∆