dgstudio.cz s.r.o logo

Ochrana osobných údajov

dgstudio.cz s.r.o., U Zimného štadiónu 1095, 760 Zlín, IČO 031 27 281 je správcom osobných údajov, osobné údaje spracúva najmä pre tieto nasledujúce účely:

 1. vedenie evidencie adries zákazníkov,
 2. vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 3. zabezpečovaní zmluvných vzťahov,
 4. vedenie účtovníctva a personálnej agendy,

Informácie o spracovaní osobných údajov:

 1. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je podo čl. 6. ods. 1 písm. a) GDPR, na základe udeleného súhlasu, podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, tj. spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, tj. spracovanie je nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti.
 2. K Vašim osobným údajom bude mať prístup správca, jeho zamestnanci a prípadne tiež tretie osoby - spracovatelia, ktorí poskytujú vhodné záruky a ktorých spracovanie spĺňa všetky požiadavky GDPR, a ktoré budú dostatočne chrániť Vaše práva a Vaše osobné údaje. Týmito osobami sú najmä právny a marketingoví poradcovia a dodávatelia IT služieb. Tieto osoby však budú mať prístup k týmto údajom len po dobu nevyhnutne nutnú a v nevyhnutne potrebnom rozsahu, ak to bude potrebné pre poskytnutie služby a splnenie zákonných požiadaviek.
 3. Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému spracovaniu, na základe ktorého by sa robia úkony alebo rozhodnutia, ktorých obsahom by bol zásah do práv alebo oprávnených záujmov občanov.
 4. Osobné údaje sú spracovávané po nevyhnutnú dobu, ktorá je individuálna v závislosti na jednotlivé účely spracovania. Po uplynutí tejto doby sú osobné údaje zlikvidované alebo sú ďalej uchované po dobu stanovenú platným spisovým a škartačnom plánom, vydaným v súlade so zákonom č. 499/2004 Zb. O archívníctve a spisovej službe.
 5. Máte právo:
  1. požadovať prístup k osobným údajom,
  2. subjekt údajov má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním,
  3. požadovať opravu nepresných osobných údajov,
  4. požadovať vymazanie osobných údajov, popr. požadovať obmedzenia - spracovanie,
  5. vzniesť námietku proti neoprávnenému spracovaniu osobných údajov,
  6. požadovať prenosnosť osobných údajov, ktoré ste poskytli,
  7. Kedykoľvek môžete podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania Vašich osobných údajov alebo neplnenie povinností správcu plynúcich z GDPR k dozornému úradu. Dozorným úradom je v SR Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, dataprotection.gov.sk
 6. Vaše požiadavky budú vždy riadne posúdené a vysporiadané v súlade s príslušnými ustanoveniami všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Vašu žiadosť, ak to bude časovo možné, spracujeme do 30 dní od doručenia.
 7. Svoje práva voči organizácii uplatňujte voči referentovi/poverencovi pre ochranu osobných údajov.
 8. Referent/poverenec pre ochranu osobných údajov: Daniel Gregůrek, gdpr@dgstudio.cz

Chcete s nami začať spolupracovať?